O projekcie

Projekt „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” realizowany jest przez Stowarzyszenie Uroczysko wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego, Nadleśnictwem Czarna Białostocka, Nadleśnictwem Supraśl i Nadleśnictwem Knyszyn. Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich wynosi 1 164 840,00 zł. Okres realizacji projektu: 11.2017 r. – 12.2021 r.

Celem projektu jest poprawa stanu siedlisk niektórych typów torfowisk oraz widnych lasów, a także poprawa stanu i wzmocnienie populacji zagrożonych i chronionych prawnie gatunków roślin związanych z tego typu siedliskami w zachodniej części Ostoi Knyszyńskiej. Zakres projektu obejmuje zabiegi ochrony czynnej zmierzające do poprawy stanu siedlisk silnie zmienionych w wyniku zachodzących przemian: przesuszonych torfowisk z inicjalnymi, zastępczymi drzewostanami brzozowymi (głównie typu 91D0), widnych lasów mieszanych, w szczególności dąbrów świetlistych (typu 91I0, jak i ich zbiorowisk zastępczych, w tym zniekształconych postaci grądów miodownikowych) oraz widnych sosnowych borów świeżych. Zabiegi ochrony czynnej będą jednocześnie służyły polepszeniu warunków występowania populacji roślin wymienionych w załącznikach II i V do Dyrektywy Siedliskowej, a związanych z tymi siedliskami: dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (którego jedyne stanowisko w woj. podlaskim znajduje się w Ostoi Knyszyńskiej), leńca bezpodkwiatkowego Thesium ebracteum, sasanki otwartej Pulsatilla patens, arniki górskiej Arnica montana, widlicza cyprysowego Diphasiastrum tristachym, a także innych zagrożonych wyginięciem gatunków chronionych prawem krajowym, m.in. chamedafne północnej Chamaedaphne calyculata, która występuje w Polsce na zaledwie dziewięciu stanowiskach.

Puszcza

Puszcza Knyszyńska to bardzo duży i zróżnicowany siedliskowo obszar, co skutkuje olbrzymim bogactwem gatunkowym fauny i flory. Na terenie tym występuje m.in. ok. 230 gatunków ptaków, ok. 100 gatunków motyli, ponad 40 gatunków ryb oraz kilkadziesiąt gatunków ssaków w tym takie jak żubr, łoś, jeleń, dzik, wilk, ryś, borsuk, jenot, bóbr, gronostaj czy łasica. Flora to m.in. ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, 180 gatunków mszaków, 130 gatunków grzybów makroskopowych i 280 gatunków porostów. Wielu przedstawicieli fauny i flory Puszczy Knyszyńskiej objętych jest ochroną gatunkową, a część z nich wpisana została na listy gatunków zagrożonych lub ginących.

Na terenie Puszczy Knyszyńskiej znajduje się 21 rezerwatów przyrody utworzonych w celu ochrony najlepiej zachowanych fragmentów puszczy. W większości są to rezerwaty leśne: Budzisk, Karczmisko, Krzemienne Góry, Stara Dębina, Jesionowe Góry, Góra Pieszczana, Międzyrzecze, Jałówka, Las Cieliczański, Krasne, Wielki Las, Starodrzew Szyndzielski i Chomontowszczyzna. Pozostałe to rezerwaty leśno-torfowiskowe: Surażkowo, Stare Biele, Bahno w Borkach, Kozłowy Ług, Taboły, oraz rezerwaty florystyczne: Kulikówka i Woronicza. Dla ochrony prehistorycznej kopalni krzemienia został powołany Rezerwat Krzemianka w którym znajduje się również zespół źródlisk o dużej wydajności.

Ważnym elementem środowiska przyrodniczego Puszczy Knyszyńskiej są zasoby wodne. Występuje tu znaczna liczba rzek i strumieni, z których najważniejsza i najcenniejsza to rzeka Supraśl. Poza nią, można tu wyróżnić 40 głównych rzek i strumieni. Na terenie puszczy znajduje się ponad 430 źródeł i źródlisk. Ich liczba, forma i wydajność sprawiają, że stanowią one swoisty fenomen przyrodniczy wyróżniający ten obszar na tle innych regionów kraju. Puszcza Knyszyńska to również obszar europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Tworzą go w tym miejscu Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Knyszyńska” (PLH 200006) oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Knyszyńska” (PLB 200003). Wyznaczenie aż dwóch obszarów ochronnych sieci Natura 2000 świadczy o dużej wartości przyrodniczej tych terenów nie tylko dla Polski, ale również dla całej Europy.

Kontakt

Stowarzyszenie „UROCZYSKO”


Siedziba:
ul. Nowy Świat 56, 16-030 Supraśl

Biuro Projektów:
ul. Warszawska 6 lok. 35 (III piętro), 15-950 Białystok
tel. 85 743-30-89 (prosimy dzwonić od godz. 10:00 do 13:00)
faks. 85 743-30-89
e-mail. uroczysko@uroczysko.pl

Prezes:
Joanna Łasiewicka