Spotkanie partnerów projektu

W dniu 8.11.2019 r w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbyło się spotkanie partnerów projektu.
Na spotkaniu omawiano sprawy bieżące związane z realizacją projektu, m.in. wnioski z zakończonego właśnie tegorocznego monitoringu przyrodniczego na terenach objętych działaniami ochronnymi. Ustalono również wstępny plan zabiegów ochronnych na rok przyszły.

Pierwszy sezon monitoringu przyrodniczego

Powoli dobiega końca pierwszy sezon monitoringu obiektów przyrodniczych objętych zabiegami ochronnymi. Monitoringiem objęte zostały wszystkie obiekty, na których prowadzone są działania ochronne w ramach projektu, zarówno 15 płatów siedlisk bagiennych, jak i 65 wydzieleń widnych borów i lasów w pięciu obrębach leśnych: w obrębie Knyszyn Nadleśnictwa Knyszyn, w obrębach Czarna Białostocka, Kumiałka i Złota Wieś Nadleśnictwa Czarna Białostocka oraz w obrębach Sokółka i Supraśl Nadleśnictwa Supraśl. Jego celem jest ocena stanu siedlisk i populacji gatunków roślin, stanowiących przedmioty ochrony projektu oraz ocena efektów wykonywanych zabiegów.

Czytaj dalej „Pierwszy sezon monitoringu przyrodniczego”

Kolejna tura zabiegów ochronnych

We wrześniu 2019 r. na powierzchniach widnych borów i lasów wyznaczonych do ochrony w naszym projekcie rozpoczęła się kolejna tura zabiegów. Po raz pierwszy ekipy robotników weszły tam zimą, na początku tego roku, by wyciąć podszyt ocieniający dno lasu i utrudniający rozwój światłożądnych gatunków roślin, a następnie wynieść i wywieźć pozyskaną biomasę. Obecnie zabiegi wykonywany są ponownie na tych samych powierzchniach. Ich celem jest usunięcie wszystkich odrośli drzew i krzewów liściastych, zwłaszcza leszczyny i graba, a także ekspansywnych bylin, w szczególności malin i jeżyn, orlicy i trzcinnika leśnego. Czytaj dalej „Kolejna tura zabiegów ochronnych”

Spotkanie partnerów projektu

 W dniu  13.06.2019r. w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, spotkali się przedstawiciele partnerów projektu.

W trakcie spotkania  podsumowano dotychczas przeprowadzone zabiegi ochronne na terenie Nadleśnictw Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie i zaplanowanie kolejnych zabiegów ochronnych, przewidzianych na jesień tego roku.

Sesja popularno – naukowa „Zagrożenie i ochrona szaty roślinnej Puszczy Knyszyńskiej”

W dniu 07.09.2019 w Supraślu w sali konferencyjnej Hotelu Knieja odbyła się  sesja popularno – naukowa pn.  „Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej Puszczy Knyszyńskiej”  organizowana w ramach projektu: „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej”

W trakcie sesji, referaty  wygłosili:

Cezary Werpachowski – „Flora roślin naczyniowych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”

Dan Wołkowycki – „Ginące piękno. Zagrożenia i ochrona roślin widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej”

Włodzimierz Kwiatkowski – „Torfowiska i ich znaczenie w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej”

Sesje zakończyła dyskusja.

Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną, po prawej stronie widać kawałek ekranu z wyświetonym slajdem, centralan cześć zdjęcia przedstawia stół  stojacy równilegle do ekranu, przy którym siedzą trzy osoby. Dwie tyłem do ekranu jedna bokiem, na przeciwko nich stoi kolejny stół a za nim siedzą dwie kobiety. Zdjęcie przedstawia ekran z wyświetlonym slajdem, na tle ekranu stoi osoba (prelegent) na przeciwko niego siedzi grupa ludzi Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną, w oddali widać ekran z wyświetlaną prezentacją, na przeciwko niego stoją równolegle ustawione stoły, a przy nich siedzą słuchacze.

 

Warsztaty „Ochrona różnorodności przyrodniczej i gospodarka leśna na siedliskach widnych lasów w Puszczy Knyszyńskiej”

W dni 28 maja 2019 r. odbyła się sesja terenowa i warsztaty „Ochrona różnorodności przyrodniczej i gospodarka leśna na siedliskach widnych lasów w Puszczy Knyszyńskiej” zorganizowane w ramach realizacji projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej” przez ochronę czynną” (POIS.02.04.00-00-0019/17) przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dla kadry Nadleśnictw: Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl. W sesji i warsztatach wzięło udział ponad 30 osób, w szczególności leśniczych i inżynierów nadzoru jednostek administracji Lasów Państwowych zaangażowanych w realizację projektu.

Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Supraśl od prezentacji celów, założeń, metod realizacji i oczekiwanych efektów projektu, przedstawionych przez dr inż. Dana Wołkowyckiego, kierownika naukowego projektu. Następnie odbyła się wizja terenowa, w czasie której uczestnicy odwiedzili wybrane obiekty przyrodnicze i wydzielenia leśne objęte działaniami ochronnymi w leśnictwach Zacisze, Klin (w Nadleśnictwie Supraśl), Budzisk, Buksztel i Czeremcha (w Nadleśnictwie Czarna Białostocka) oraz Krzemianka (w Nadleśnictwie Knyszyn).

W warunkach terenowych omówiona została specyfika siedliskowa i biocenotyczna widnych lasów oraz wymagania ekologiczne występujących w nich zagrożonych i chronionych gatunków roślin, potrzeby ochronne i zależności z użytkowaniem lasów, a także metodyka i zakres zabiegów ochronnych realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy mogli zapoznać się ze zróżnicowaniem i cechami diagnostycznymi  wielu gatunków roślin występujących na siedliskach objętych działaniami ochronnymi w widnych borach sosnowych, subborealnych sierpikowych borach mieszanych, dąbrowach świetlistych i grądach miodownikowych. Ważną częścią warsztatów było przedyskutowanie na praktycznych przykładach zasad postępowania gospodarczego oraz możliwości ich adaptacji do potrzeb ochronnych na siedliskach widnych lasów.

Zdjęcie przedstawia zaciemnioną salę, na wprost jest ekran, na którym wyświetone są slajdy prezentacji, jedna osoba na wprost ekranu stoi, po prawej i lewej stronie widać uczestników warsztatów siedzących przy stołach ustawionych równolegle do ekranu. Zdjęcie przedstawia las, na pierwszym planie widać kilka pienków drzew, w oddali widać kilka osób. Zdjęcie przedstawia uczestników warsztaów (spora grupa osób) stojąca w lesie. Zdjęcie przedstawia kilka osób (uczestników warsztatów) osoba w centralnej części zdjęcia kuca, po jej prawej stronie kolejna osoba stoi pochylona, wokół nich jest kilka stojących osób. Zdjęcie zrobione w lesie. Zdjęcie prezdstawia kilka osób (leśników) stojących w lesie Zdjęcie przedstwia grupę ludzi (leśników) styojących w lesie w oddali nasłonecznione korony drzew.

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

życzy Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia Uroczysko

Obrazek przedstawia na pierwszym planie pięć jajek w kolorach pastelowych, po lewej stronie obrazka dwa żonkile., po prawej życzenia

Zabiegi ochronne

Z końcem marca zakończyły się zabiegi ochronne w dąbrowach, grądach miodownikowych, sosnowych borach świeżych i borach mieszanych. Objęły one 65 fragmentów lasów o ogólnej powierzchni ok. 92 ha ze stanowiskami światłożądnych i ciepłolubnych gatunków roślin. Zabiegi ochronne prowadzono pod okapem drzewostanu. W ich trakcie wycięto nadmiernie rozwinięty podszyt, w szczególności świerka, leszczynę i graba, zacieniający dno lasu i niedopuszczający do rozwoju wrażliwych roślin zielnych. Pozostawiano natomiast jałowce oraz młode drzewa owocowe – jabłonie i grusze. Wycięte krzewy i podszytowe drzewa wyniesiono lub wywieziono poza obręb siedlisk objętych ochroną. Celem wykonanych zabiegów jest poprawa warunków świetlnych i cieplnych w dnie widnych lasów. Dzięki temu wiele gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w Polsce i w całej Europie, objętych ochroną prawną zyska szansę na przetrwanie, na skuteczną reprodukcję, a może nawet na zwiększenie liczebności i zajmowanych areałów. Zabiegami ochronnymi wsparte zostały siedliska i populacje takich gatunków jak dzwonecznik wonny, krytycznie zagrożony wyginięciem w całym kraju, arnika górska, leniec bezpodkwiatkowy, sasanka otwarta, widlicz cyprysowy i widlicz spłaszczony, groszek wschodnikarpacki, pomocnik baldaszkowy i turówka leśna. Kwiaty pierwszych z nich już cieszą oczy w Puszczy Knyszyńskiej tej wiosny. Mimo mroźnych nocy na powierzchniach ochronnych zakwitły właśnie sasanki otwarte.

Spotkanie partnerów projektu

W dniu 21.02.2019r o godz. 10.00 w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, odbyło się spotkanie  przedstawicieli Stowarzyszenia Uroczysko oraz partnerów projektu: Nadleśnictw Czarna Białostocka, Knyszyn oraz Supraśl i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Na spotkaniu omawiano, głównie najbliższe zadania przewidziane w projekcie.