Spotkanie partnerów projektu

21.05.2018 o godz. 10.00 w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbyło się spotkanie partnerów projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”.

W trakcie rozmów omawiano kolejne działania zaplanowane w harmonogramie projektu oraz uganiano terminy planowanych zadań.

Zabiegi ochronne w Nadleśnictwach Czarna Białostocka i Knyszyn

W dniach 20–31 marca 2018 r. wykonane zostały zabiegi ochronne na mokradłach, które zgodnie z założeniami projektu wytypowano na obszarze Nadleśnictwa Czarna Białostocka oraz Nadleśnictwa Knyszyn w Puszczy Knyszyńskiej. Polegały one na miejscowym usunięciu  drzewostanów brzozowych, które pojawiły się na torfowiskach wysokich (na siedliskach boru bagiennego) parę dekad temu, zwykle w wyniku wcześniejszego wycięcia sosny w ramach gospodarczego użytkowania lasu.

Brzoza to drzewo intensywnie transpirujące, a obecność zwartych, młodych drzewostanów brzozowych znacznie pogarsza warunki siedliskowe, powodując m.in. przesychanie mokradeł i ograniczając możliwości rozwoju niektórych gatunków torfowiskowych, w tym także odnowienie naturalne sosny. Przeprowadzone zabiegi ochronne miały na celu poprawę stosunków wodnych, a także dostępu światła do runa, a dzięki temu – inicjację odtwarzania się kompozycji gatunkowej, charakterystycznej dla leśnych torfowisk tego typu.

Zdjęcie przedstawia las (widoczne brzozy)

W trakcie prac dokładano wszelkich starań, aby nie spowodowały one negatywnych zmian w środowisku. Do zabiegów przystąpiono po upewnieniu się, że na wytypowanych powierzchniach brak miejsc gniazdowania zajętych przez ptaki. Nie usuwano martwych drzew stojących, dziuplastych, ani żywych drzew innych gatunków, zwłaszcza sosny. Brzozy wycinano ręcznie na wysokości ok. 1–1,2m (w celu szybszego zainicjowania rozkładu pozostałego drewna przez grzyby i ograniczenia rozwoju odrośli). Prace wykonano przy głęboko zamarzniętych górnych warstwach gleby.

Cięciami w każdym przypadku objęto nie więcej niż 50–70% każdego z torfowisk. Drewno z cięć usunięto ręcznie poza granice powierzchni wyznaczonych do zabiegów, pozostawiając najwyżej 20% wyciętej biomasy drzewnej.

Zabiegami ochronnymi objęto osiem torfowisk w Nadleśnictwie Czarna Białostocka o łącznej powierzchni 9,8 ha oraz cztery torfowiska w Nadleśnictwie Knyszyn o łącznej powierzchni 4,8 ha. Na mokradłach tych usunięto drzewostany brzozowe z areału ok. 9 ha.

To pierwsze prace z serii zabiegów ochronnych przewidzianych w projekcie na tych obiektach. Ich efekty będą skrupulatnie monitorowane.

Zdjęcie przedstawia mokradła z pojedyńczymi brzozami

Zdjęcie przedstawia leżący pień drzewa, na tel mokradeł i lasu brzozowego    Zdjęcie przedstawia mokradła i las brzozowy

Zabiegi ochronne

Na terenie Nadleśnictwa Supraśl rozpoczęły się pierwsze zabiegi ochronne zaplanowane w ramach projektu. Zabiegi te stanowią transpozycję zapisów Planu Zadań Ochronnych dla Ostoi Knyszyńskiej.

Prowadzone działania ochronne mają na celu poprawę stanu siedlisk bagiennych typu 91D0 (lub nawiązujących do tego typu, lecz odkształconych w wyniku sukcesji wtórnej). Działania polegają na częściowym usunięciu wtórnych, zastępczych drzewostanów brzozowych w wieku 15–30 lat, wraz z usuwaniem pozyskanej biomasy oraz sukcesywnym wycinaniem odrośli, a w rezultacie – poprawę warunków wodnych i inicjowanie odnowienia naturalnego oraz rozwoju sosny i innych gatunków roślin właściwych dla siedliska.

Spotkanie partnerów projektu

W dniu 02.02.2018 w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej  odbędzie się kolejne spotkanie osób reprezentujących instytucje realizujące projekt „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”

Podczas spotkania  zostaną omówione  kolejne działania założone w projekcie.

Projekt „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”

Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” 

Więcej informacji nt. projektu znajduje się w zakładce „O projekcie”