Inwentaryzacja przyrodnicza

W kwietniu br. rozpoczęła się w Ostoi Knyszyńskiej inwentaryzacja przyrodnicza. Jej celem jest wybór obiektów przyrodniczych o wysokich walorach przyrodniczych, potencjalnie stanowiących siedliska światło- lub ciepłolubnych gatunków roślin, wymagających ochrony czynnej zgodnie z zakresem projektu.

Inwentaryzacja prowadzona jest na podstawie badań geobotanicznych przez trzyosobowy zespół. Obejmuje ona siedliska leśne typu boru świeżego, boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego, z drzewostanami w wieku nie młodszym niż 60 lat, z zespołami roślinnymi takimi jak kontynentalny bór świeży Peucedano-Pinetum (=Vaccinio vitis-idaee-Pinetum), subborealny (sierpikowy) bór mieszany Serratulo-Pinetum (=Calamagrostio arundinaceae-Pinetum), dąbrowa świetlista Potentillo albae-Quercetum, grąd miodownikowy Tilio-Carpinetum melittetosum (=Melitti-Carpinetum) oraz ich zbiorowiska zastępcze. W szczególności poszukiwane są i weryfikowane stanowiska i siedliska (istniejące i potencjalne) gatunków roślin o wysokim statusie ochronnym i stopniu zagrożenia: arniki górskiej Arnica montana, dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia, leńca bezpodkwiatkowego Thesium ebracteatum, sasanki otwartej Pulsatilla patens, widlicza cyprysowego Diphasiastrum tristachyum, a także innych światło- i ciepłolubów.

Zdjęcie przedstawia kwiat - Arnikę. Na zielonej łodyszę widać kwiat o długich żółtych płatkach
Arnika
Zdjęcie przedstawia Naparstnice, na zielonych łodygach rosną białe kwtaty w formie dzwonków
Naparstnica

 

Inwentaryzacja zostanie zakończona w sierpniu br. W jej wyniku wyłonione zostaną miejsca, w których zabiegi ochronne najlepiej przysłużą się zagrożonym roślinom i siedliskom przyrodniczym.