O projekcie

Projekt „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” realizowany jest przez Stowarzyszenie Uroczysko wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego, Nadleśnictwem Czarna Białostocka, Nadleśnictwem Supraśl i Nadleśnictwem Knyszyn. 

Celem projektu jest poprawa stanu siedlisk niektórych typów torfowisk oraz widnych lasów, a także poprawa stanu i wzmocnienie populacji zagrożonych i chronionych prawnie gatunków roślin związanych z tego typu siedliskami w zachodniej części Ostoi Knyszyńskiej. Zakres projektu obejmuje zabiegi ochrony czynnej zmierzające do poprawy stanu siedlisk silnie zmienionych w wyniku zachodzących przemian: przesuszonych torfowisk z inicjalnymi, zastępczymi drzewostanami brzozowymi (głównie typu 91D0), widnych lasów mieszanych, w szczególności dąbrów świetlistych (typu 91I0, jak i ich zbiorowisk zastępczych, w tym zniekształconych postaci grądów miodownikowych) oraz widnych sosnowych borów świeżych. Zabiegi ochrony czynnej będą jednocześnie służyły polepszeniu warunków występowania populacji roślin wymienionych w załącznikach II i V do Dyrektywy Siedliskowej, a związanych z tymi siedliskami: dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (którego jedyne stanowisko w woj. podlaskim znajduje się w Ostoi Knyszyńskiej), leńca bezpodkwiatkowego Thesium ebracteum, sasanki otwartej Pulsatilla patens, arniki górskiej Arnica montana, widlicza cyprysowego Diphasiastrum tristachym, a także innych zagrożonych wyginięciem gatunków chronionych prawem krajowym, m.in. chamedafne północnej Chamaedaphne calyculata, która występuje w Polsce na zaledwie dziewięciu stanowiskach.