Warsztaty „Ochrona różnorodności przyrodniczej i gospodarka leśna na siedliskach widnych lasów w Puszczy Knyszyńskiej”

W dni 28 maja 2019 r. odbyła się sesja terenowa i warsztaty „Ochrona różnorodności przyrodniczej i gospodarka leśna na siedliskach widnych lasów w Puszczy Knyszyńskiej” zorganizowane w ramach realizacji projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej” przez ochronę czynną” (POIS.02.04.00-00-0019/17) przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dla kadry Nadleśnictw: Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl. W sesji i warsztatach wzięło udział ponad 30 osób, w szczególności leśniczych i inżynierów nadzoru jednostek administracji Lasów Państwowych zaangażowanych w realizację projektu.

Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Supraśl od prezentacji celów, założeń, metod realizacji i oczekiwanych efektów projektu, przedstawionych przez dr inż. Dana Wołkowyckiego, kierownika naukowego projektu. Następnie odbyła się wizja terenowa, w czasie której uczestnicy odwiedzili wybrane obiekty przyrodnicze i wydzielenia leśne objęte działaniami ochronnymi w leśnictwach Zacisze, Klin (w Nadleśnictwie Supraśl), Budzisk, Buksztel i Czeremcha (w Nadleśnictwie Czarna Białostocka) oraz Krzemianka (w Nadleśnictwie Knyszyn).

W warunkach terenowych omówiona została specyfika siedliskowa i biocenotyczna widnych lasów oraz wymagania ekologiczne występujących w nich zagrożonych i chronionych gatunków roślin, potrzeby ochronne i zależności z użytkowaniem lasów, a także metodyka i zakres zabiegów ochronnych realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy mogli zapoznać się ze zróżnicowaniem i cechami diagnostycznymi  wielu gatunków roślin występujących na siedliskach objętych działaniami ochronnymi w widnych borach sosnowych, subborealnych sierpikowych borach mieszanych, dąbrowach świetlistych i grądach miodownikowych. Ważną częścią warsztatów było przedyskutowanie na praktycznych przykładach zasad postępowania gospodarczego oraz możliwości ich adaptacji do potrzeb ochronnych na siedliskach widnych lasów.