Monitoring poziomu wód gruntowych

Na przełomie kwietnia i maja br. na torfowiskach, na których wykonane zostały zabiegi ochronne rozmieszczono 13 mierników poziomu wód gruntowych. Jednym z celów projektu jest bowiem poprawa warunków wodnych dzięki usunięciu wtórnych, zwartych drzewostanów brzozowych, bardzo silnie transpirujących wodę i przyczyniających się do przesychania i rozpadu torfu. Siedem kolejnych urządzeń pomiarowych zainstalowano na powierzchniach nieobjętych zabiegami, w celu porównania wyników.

Mierniki, umieszczone są w studzienkach zagłębionych w torfie. Ich zadanie to stały pomiar wahań poziomu wód gruntowych. Będą one rejestrowały stan wód co pół godziny przez cały czas trwania projektu, a po jego zakończeniu będą służyły potrzebom monitoringu  środowiska w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.Zdjęcie przedstawia z bliska rejestrator wód w tle mokradła

 

Zdjęcie przedstawia bryła torfu z muszlą ślimaka leżącą obokPrzy okazji instalacji mierników przeprowadzono sondowania świdrem glebowym w celu wstępnego rozpoznania stratygrafii torfowisk. Okazało się, że mają one bardzo zróżnicowaną miąższość i genezę. Niektóre z torfowisk są bardzo płytkie i już poniżej 90 cm natrafić można na mineralne, piaszczysto-gliniaste podłoże. W kilku miejscach znajdują się jednak złoża bardzo głębokie, sięgające prawie trzech metrów. Poniżej warstw torfu znajdują się tam osady gytii z licznymi muszlami ślimaków. Tam, gdzie obecnie w Puszczy Knyszyńskiej znajdują się bory bagienne i mszary kilka tysięcy lat temu lśniły tafle niewielkich jeziorek!