Monitoring przyrodniczy rok 2021

W kwietniu i maju 2021 r., jak w latach poprzednich, rozpoczął się monitoring przyrodniczy na powierzchniach objętych ochroną czynną w ramach projektu. Celem badań monitoringowych jest ocena zmian zachodzących w zbiorowiskach leśnych, zarówno w efekcie prowadzonych zabiegów ochronnych, jak i spontanicznych, obserwowanych na powierzchniach kontrolnych, nieobjętych zabiegami. W trakcie badań zbierane są dane m.in. o bogactwie gatunkowym runa lasów i frekwencji różnych gatunków roślin, o pokryciu gatunków dominujących, skuteczności odnowienia lasotwórczych gatunków drzew, a także o liczebności populacji roślin światłożądnych. To właśnie w celu wzmocnienia populacji i poprawy stanu siedlisk tych ostatnich prowadzone są zabiegi ochronne. Światłożądne gatunki pełnią w związku z tym kluczową rolę wskaźnikową, a zmiany ich liczebności informują o skuteczności działań. Prace monitoringowe prowadzone obecnie dotyczą stanowisk gatunków kwitnących wczesną wiosną, zwłaszcza sasanki otwartej, a także leńca bezpodkwiatkowego, pięciornika białego i turówki leśnej. Stanowiska pozostałych roślin zostaną objęte badaniami w pełni lata.