Drugi sezon monitoringu przyrodniczego

 Zakończyliśmy drugi sezon monitoringu obiektów przyrodniczych objętych zabiegami ochronnymi. Monitoring wykonany został w tych samych obiektach i zgodnie z taką samą metodyką, co w 2019 r. Będzie on kontynuowany w roku następnym. Celem monitoringu jest kontrola wpływu zabiegów ochronnych na siedliska objęte projektem oraz na populacje światłożądnych gatunków roślin związanych z tego typu siedliskami, w szczególności gatunków chronionych prawnie i/lub zagrożonych wyginięciem.

 

W ramach monitoringu w 2020 r. wykonano:

  1. spisy florystyczne
  2. określenie liczebności populacji wybranych gatunków wskaźnikowych
  3. zdjęcia fitosocjologiczne
  4. określenie frekwencji roślin na powierzchniach próbnych
  5. określenie pokrycia gatunków dominujących na transektach
  6. ocenę stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin Natura 2000
  7. dokumentację fotograficzną.