Konferencja podsumowująca projekt

W dniach 23-24.09.2021 r. w Supraślu zorganizowana została konferencja pn. „Stan i ochrona widnych lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin” poświęcona ocenie stanu i ochronie widnych lasów, w szczególności typu dąbrów świetlistych, borów sasankowych i sierpikowych, które od wielu dekad ulegają regresowi w wyniku zaniechania dawnych form użytkowania. Podczas konferencji podsumowane zostały efekty szeroko zakrojonego, czteroletniego projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” finansowanego z Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko realizowanego na obszarze ponad 60 obiektów przyrodniczych w trzech puszczańskich Nadleśnictwach: Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl. W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano referaty:
– Założenia i zakres czynnej ochrony widnych borów i lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin w Puszczy Knyszyńskiej
– Doświadczenia z czynną ochroną dąbrów świetlistych w woj. mazowieckim
– Świetliste dąbrowy czy widne grądy na Lubelszczyźnie?
– Zmiany różnorodności florystycznej w efekcie ochrony czynnej widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej
– Stan zachowania i ochrona borów chrobotkowych na Mazowszu
– Restytucja dzwonecznika wonnego i ochrona czynna jego siedlisk w Puszczy Kampinoskiej
– Rzadkie i zagrożone rośliny widnych lasów Lubelszczyzny
– Sposoby dostosowania postępowania gospodarczo-hodowlanego do potrzeb ochronnych widnych borów i lasów

zobacz prezentacje referatów

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa, dotycząca przedstawiania efektów działań z zakresu ochrony czynnej widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Stowarzyszenie Uroczysko.

Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.1.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.  Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Warsztaty edukacyjne dla leśników

W dniu 27.08.2021 r w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla leśników w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”

Warsztaty rozpoczęły się krótkim wystąpieniem kierownika naukowego projektu  dr inż. Dana Wołkowyckiego,  pt. „Utrzymanie efektów ochrony czynnej widnych borów i lasów i związanych z nimi gatunków roślin”.

Następnie uczestnicy wyruszyli na sesję terenową

 

 

Sesja popularno-naukowa pt. „Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”

W dniu 23.07.2021 w  Hotelu Knieja, Aleja Niepodległości 6, 16-030 Supraśl odbyła się sesja popularno-naukowej pt.

„Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”

Podczas sesji wygłoszono następujące wystąpienia:

– „Zagrożenia i ochrona roślin widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej” w kontekście działań w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” – Beata Matowicka.

– „Torfowiska i mokradła w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej ich
zagrożenia i znaczenie” – Włodzimierz Kwiatkowski.

– „Ciało i psychika – potencjał lasów Puszczy Knyszyńskiej dla ochrony zdrowia”- Małgorzata Anna Charyton.

– „Dzikie rośliny w obrzędowości i tradycji zielarskiej Podlasia” – Mirosław
Angielczyk.

Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja.

Sesja realizowana została  w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

Sesja popularno – naukowa „Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji popularno-naukowej pt.

„Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”

która odbędzie się  23.07.2021 r. godz. 10.00 Hotelu Knieja, Aleja Niepodległości 6, 16-030 Supraśl

Poniżej do pobrania plan sesji oraz karta zgłoszeniowa

http://puszcza.uroczysko.pl/wp-content/uploads/2021/07/plan-sesji.pdf

http://puszcza.uroczysko.pl/wp-content/uploads/2021/07/KARTA_ZGLOSZENIOWA-sesja.pdf

Udział w sesji jest bezpłatny.

Sesja realizowana jest  w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

Monitoring przyrodniczy rok 2021

W kwietniu i maju 2021 r., jak w latach poprzednich, rozpoczął się monitoring przyrodniczy na powierzchniach objętych ochroną czynną w ramach projektu. Celem badań monitoringowych jest ocena zmian zachodzących w zbiorowiskach leśnych, zarówno w efekcie prowadzonych zabiegów ochronnych, jak i spontanicznych, obserwowanych na powierzchniach kontrolnych, nieobjętych zabiegami. W trakcie badań zbierane są dane m.in. o bogactwie gatunkowym runa lasów i frekwencji różnych gatunków roślin, o pokryciu gatunków dominujących, skuteczności odnowienia lasotwórczych gatunków drzew, a także o liczebności populacji roślin światłożądnych. To właśnie w celu wzmocnienia populacji i poprawy stanu siedlisk tych ostatnich prowadzone są zabiegi ochronne. Światłożądne gatunki pełnią w związku z tym kluczową rolę wskaźnikową, a zmiany ich liczebności informują o skuteczności działań. Prace monitoringowe prowadzone obecnie dotyczą stanowisk gatunków kwitnących wczesną wiosną, zwłaszcza sasanki otwartej, a także leńca bezpodkwiatkowego, pięciornika białego i turówki leśnej. Stanowiska pozostałych roślin zostaną objęte badaniami w pełni lata.

 

Zakończenie zabiegów ochronnych w 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem w 2020 r. wykonane zostały zabiegi ochronne we wszystkich obiektach przyrodniczych objętych działaniami w ramach projektu. Obiekty przyrodnicze reprezentujące odrębne grupy siedliskowe zostały objęte zabiegami w różnych terminach:

  • siedliska bagienne (boru bagiennego, typu Bb), w okresie 1 kwietnia – 15 maja 2020 r.
  • leśne siedliska mineralne (borów świeżych, borów mieszanych świeżych, lasów mieszanych świeżych oraz lasów świeżych, typu Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) w okresie 15 września – 31 października 2020 r.

 

Zabiegi wykonano w 15 obiektach przyrodniczych na siedliskach bagiennych oraz w 65 obiektach na siedliskach mineralnych na obszarze trzech nadleśnictw uczestniczących w projekcie.

Drugi sezon monitoringu przyrodniczego

 Zakończyliśmy drugi sezon monitoringu obiektów przyrodniczych objętych zabiegami ochronnymi. Monitoring wykonany został w tych samych obiektach i zgodnie z taką samą metodyką, co w 2019 r. Będzie on kontynuowany w roku następnym. Celem monitoringu jest kontrola wpływu zabiegów ochronnych na siedliska objęte projektem oraz na populacje światłożądnych gatunków roślin związanych z tego typu siedliskami, w szczególności gatunków chronionych prawnie i/lub zagrożonych wyginięciem.

 

W ramach monitoringu w 2020 r. wykonano:

  1. spisy florystyczne
  2. określenie liczebności populacji wybranych gatunków wskaźnikowych
  3. zdjęcia fitosocjologiczne
  4. określenie frekwencji roślin na powierzchniach próbnych
  5. określenie pokrycia gatunków dominujących na transektach
  6. ocenę stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin Natura 2000
  7. dokumentację fotograficzną.

Warsztaty edukacyjne w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

W dniu 24 sierpnia 2020r w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące ochrony bioróżnorodności na terenie Ostoi Knyszyńskiej, w ramach projektu: „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej”

W części teoretycznej  można było zapoznać się z potrzebami, możliwościami metodami praktycznymi i efektami ochrony zagrożonych gatunków roślin.  Omawiano też cele, założenia i częściowo efekty projektu w ramach którego, organizowano warsztaty.

 

W części terenowej, uczestnicy odwiedzili kilka powierzchni, na których prowadzone są zabiegi ochronne i monitoring przyrodniczy.